Regulamin

Regulamin serwisu www.e-caribbean.eu

 1. Definicje

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu działającego pod adresami: e-caribbean.eu, e-caribbean.es, e-caribbean.fr, e-caribbean.uk w szczególności prawa i zobowiązania zarejestrowanych.

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator – Aleksandra Ita Olszewska "Coco Caribe" (adres: św. Wincentego 38 lok. 43, 03-526 Warszawa) NIP: 5242743919, REGON: 146245056;

 2. Serwis – serwis internetowy działającego pod adresami http://e-caribbean.eu, e-caribbean.es, e-caribbean.fr, e-caribbean.uk;

 3. Użytkownik – osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do Usług oferowanych przez Serwis;

 4. Konto – zbiór usług świadczonych przez Serwis wraz z indywidualnymi ustawieniami Użytkownika, dzięki którym Użytkownik może korzystać z Serwisu;

 5. Usługi Odpłatne usługi świadczone przez Administratora za wynagrodzeniem, drogą elektroniczną Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu;

 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Dostęp do Konta i Usług Odpłatnych oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy zarejestrowali się w Serwisie. Bez potrzeby rejestracji i logowania każdy użytkownik internetu może korzystać z Serwisu w zakresie nieodpłatnych treści i usług oferowanych w Serwisie. Nieodpłatne treści mogą być chronione prawem autorskim i możliwość korzystania ogranicza się, jeżeli nic innego nie będzie wynikało z informacji umieszczonych w Serwisie, do przeglądania tych treści i korzystania z nich w zakresie użytku osobistego.

 2. Podczas rejestracji Użytkownik powinien podać dane, których dotyczą pola oznaczone – „obowiązkowe” oraz zaakceptować treść Regulaminu. Podanie takich danych i akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale bez dokonania tych czynności nie będzie możliwe korzystanie z Serwisu. Użytkownik powinien podać prawdziwe i aktualne dane. Podanie danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub w inny sposób wprowadzających w błąd może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania ze Serwisu.

 3. Podczas rejestracji do Serwisu Użytkownik wybiera login i hasło umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Konta. Użytkownik odpowiada za ochronę swojego loginu i hasła przed ujawnieniem osobom niepowołanym. W razie ujawnienia loginu lub hasła osobom niepowołanym Użytkownik powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Administratora.

 4. Użytkownik za pośrednictwem Konta może zarządzać Usługami Odpłatnymi w zakresie funkcji udostępnionych przez Serwis.

 5. Informacje dotyczące Usług Odpłatnych przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty handlowej, są natomiast zaproszeniem do zawarcia stosowanych umów.

 1. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług Odpłatnych, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

 2. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do internetu oraz korzystania z jednej następujących przeglądarek internetowych:

 • Firefox w wersji 21 i wyższych

 • Chrome w wersji 29 i wyższych

 • MS Internet Explorer w wersji 9 i wyższych

 • Opera w wersji 12 i wyższych

 • Safari w wersji 4 i wyższych

 1. Korzystanie z Serwisu związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet i obarczone jest ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci Internet przez każdego jej użytkownika, w szczególności związane ze złośliwym oprogramowaniem, tj. wirusami, końmi trojańskimi, robakami. W celu zminimalizowania takiego zagrożenia Użytkownik powinien korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz chronić loginy i hasła dostępu do Serwisu. Serwis podejmuje niezbędne środki techniczne, żeby korzystanie ze Serwisu było bezpieczne, w szczególności chroni dane Użytkowników.

 2. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Serwisu do dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 3. Użytkownicy nie mogą podejmować działań, które mogłyby zakłócić działanie Serwisu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu, jeżeli zostanie wykazane, że Użytkownik korzysta z Serwisu naruszając przepisy prawa lub Regulaminu.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w działaniu Serwisu podyktowanej względami technicznymi. Sprzedawca będzie uprzedzał o wszystkich planowanych przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 6. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte, a w terminie 14 dni od dnia usunięcia Konta nastąpi rozliczenie pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

 1. Usługi Odpłatne

 1. Informacja o aktualnym katalogu Usług Odpłatnych, wraz z opisem poszczególnych usług, oferowanych przez Serwis znajduje się w Serwisie. Usługi Odpłatne dotyczą możliwości planowania podróży, tłumaczenia oraz nauki języków obcych. W Serwisie umieszczone są również informacje o cenie za poszczególne Usługi Odpłatne oraz okresie przez jaki usługi będą świadczone.

 2. W celu skorzystania z Usług Odpłatnych, Użytkownik, po zalogowaniu, powinien dokonać wyboru danej Usługi lub Usług Odpłatnych oraz wykonać czynności zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie Serwisu.

 3. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu jego opłacenia. Ze względu na specyfikę Usług Odpłatnych ich świadczenie może rozpocząć się dopiero po dokonaniu płatności (płatność z góry). Z tego względu, Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeżeli wyraził on zgodę na rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem okresy na odstąpieniu od umowy (14 dni) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 4. Wysłanie przez Użytkownika zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Administratorem. Administrator po otrzymaniu zamówienia potwierdzi wszystkie istotne elementy zamówienia wysyłając wiadomość e-mail pod adres wskazany przez Użytkownika. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail od Administratora, potwierdzającej przyjęcie zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy.

 1. Płatności

 1. Ceny w Serwisie podane są w złotych polskich lub w euro (w zależności od wersji językowej Serwisu) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne elementy ceny.

 2. W przypadku nabywania rzeczy ruchomych, przy sposobach doręczenia, które wybiera Użytkownik, wskazane są również koszty danej metody doręczenia.

 3. Zapłaty ceny może być dokonana za pośrednictwem płatności PayPal, DotPay lub kartą kredytową.

 4. Zapłata ceny powinna być dokonane w terminie 5 dni od zawarcia umowy.

 1. Uprawnienie konsumentów do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności podania przyczyny odstąpienia.

 2. Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy z Administratorem. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać pod adres Administratora lub pod adres e-mail: […]. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy jest dołączony do Regulaminu. Użytkownik może też odstąpić od umowy nie korzystając z tego formularza, wystarczy, że wyrazi wolę odstąpienia od umowy.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w przypadku, jeżeli spełnienie świadczenia (rozpoczęcie świadczenia Usług Odpłatnych) rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa do odstąpienia do umowy.

 4. Prawo do odstąpienia od umowy omówione w niniejszym punkcie nie dotyczy Użytkowników - przedsiębiorców.

 1. Prawa własności intelektualnej

 1. W ramach Usług Odpłatnych Użytkownik otrzymuje dostęp materiałów i treści chronionych prawem autorskim. Prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, do tych materiałów i treści przysługują Administratorowi i żadne z postanowień Regulaminu nie może być odczytywane jako przeniesienia praw lub udzielenie licencji na ich komercyjne wykorzystanie na rzecz lub przez Użytkownika.

 2. Materiały i treści udostępniane w ramach Usług Odpłatnych Użytkownikom mogą być wyłącznie wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach użytku osobistego, bez prawa do ich rozpowszechniania.

 1. Okres świadczenia Usługi Odpłatnej

 1. Usługi Odpłatne świadczone są przez okres wybrany przez Użytkownika, zgodnie z modelem świadczenia danej usługi.

 2. Po zakończeniu świadczenia danej Usługi Odpłatnej Użytkownik zobowiązany jest usunąć wszystkie materiały i treści, które zapisał w trakcie korzystania z danej usługi w ramach dozwolonego użytku osobistego, chyba że z opisu danej usługi zamieszczonego w Serwisie wynika, że Użytkownik również po zakończeniu korzystania z Usługi Odpłatnej może korzystać z udostępnionych mu materiałów lub treści.

 1. Reklamacje

Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące działania Serwisu. Użytkownik może kierować swoje reklamacje pod adres Administratora lub pod adres e-mail: […]. Administrator ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie do 14 dni. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową, a jeżeli złożył reklamacje pisemnie zarówno drogą mailową oraz pisemnie.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 polskiego kodeku cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z realizacją umowy sprzedaży, konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w szczególności konsument może zwrócić się o pomoc do najbliższego Rzecznika konsumentów. Lista Rzeczników konsumentów wraz z danymi teleadresowymi najbliższego rzecznika jest dostępna za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem – przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym dla adresu Administratora.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.